+ Uitbreiding diensten

Care2work breidt haar diensten uit!

Care2work breidt haar dienst verder uit!

In verband met de ontwikkelingen t.a.v. wet- en regelgeving heeft Care2work haar diensten verder uitgebreid. Naast de bestaande diensten hebben we onderstaande toegevoegd:
 

- Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen - Arbowet

- Vertrouwenspersoon integriteit - Wet huis voor klokkenluiders
 

De Arbowet verplicht beleid t.a.v. de psychosociale arbeidsbelasting (PSA); hieronder verstaan we de omgang met collega’s en cliënten. Deze kan invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie en kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid.

Onze vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kan u hierin ondersteunen.


De Wet huis voor klokkenluiders
Alle organisaties waar 50 of meer mensen werken, moeten
vanaf 1 juli 2016 een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand.

Een melding moet betrekking hebben op een misstand met een maatschappelijk belang:

  • schending van een wettelijk voorschrift
  • gevaar voor de volksgezondheid
  • gevaar voor de veiligheid van personen
  • gevaar voor de aantasting van het milieu
  • gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten


Onze
vertrouwenspersoon integriteit kan u ondersteunen bij het opzetten van een procedure en de uitvoering van de wet Huis voor klokkenluiders.